Zdravá školka

 • CHARAKTER   A  UMÍSTĚNÍ  ŠKOLY

   

  Naše dvoutřídní mateřská škola se nachází v klidné vilové čtvrti města Oder.

  Je umístěna v rekonstruované jednopodlažní budově u klidné silnice, obklopené parkově upravenou zahradou. Zahrada je celoročně užívána k pobytu venku a při vhodném počasí jsou do ní přenášeny všechny činnosti. Členitý zahradní terén a nově vybavená školní zahrada vybízí děti k rozvoji různých námětových, tvořivých i pohybových her, hřiště láká ke sportovním hrám. Dvě zahradní chatky a zahradní domek vytváří podmínky pro skupinové i individuální hry. Zahradu doplňují dvě pískoviště, zahradní dětské brouzdaliště, skluzavka, dřevěné hasičské auto, pružinová hopsadla, hradní tvrz s malou rozhlednou na kopci. K úschově hraček a pomůcek slouží zahradní domek, ve kterém je i sociální zařízení pro děti. Odemknutím zadní zahradní branky se děti dostávají na louku, k lesu, k potůčku, k jeskyni i na skálu.

  Nově zrekonstruovaná, zateplená budova MŠ plně odpovídá požadavkům moderní předškolní výchovy. V přízemí jsou dvě šatny pro děti, šatna pro personál, sociální zařízení, výdejna stravy a poněkud prostorově menší třída s hernou pro 20 dětí. Na chodbě v přízemí je nově položený koberec, díky němuž došlo k odhlučnění chodby a na zdi jsou nainstalovány deskové výukové hry pro děti. V prvním podlaží je prostorná třída, hracími kouty zařízena herna sloužící i k odpočinku 25 dětí. Dále je zde sociální zařízení, kabinet a pracovna vedoucí učitelky. Z prostorů chodby byl odstraněn veškerý starý nábytek a chodbu využíváme k hrám dětí. V přední části je umístěn dětský fotbal, a dále pak zvlněný chodníček s kameny k rozvoji motoriky a hmatového vnímání.

  Naše škola je otevřena všem partnerům a vstřícná k podnětným návrhům, námětům, nápadům a připomínkám.

  Víme, že pro úspěšné naplňování koncepce MŠ podporující zdraví je důležitá vzájemná spolupráce všech pedagogů, správních zaměstnanců, dětí, rodičů, zřizovatele a dalších sociálních partnerů –  ZŠ, PPP, logopedický asistent, pediatr, školní psycholog aj. Plány spolupráce – viz.příloha


  . CHARAKTERISTIKA PROGRAMU (charakteristika vzdělávacího programu)

  Filosofie vzdělávacího programu a dva integrující principy

              Stěžejním cílem programu Škola podporující zdraví a jeho kurikula je, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví, a praktickým dovednostem chránícím zdraví. Zdraví není jen nepřítomnost nemoci. Je to subjektivní pocit životní pohody, souladu, harmonie, který si uvědomujeme podle míry své zralosti.

   

  Základní filosofie :

  Hlavní myšlenkou naší MŠ je vytvářet pro děti podnětné a radostné prostředí, ve kterém spolu s rodiči rozvíjíme osobnost každého dítěte s respektem k jeho věkovým  i vývojovým zvláštnostem v momentální životní etapě podle zásad zdravého životního stylu

   

  Integrující principy programu podpory zdraví :

   

  • Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa

   

  • Rozvíjení komunikace a spolupráce

   

  Dlouhodobé záměry rozvoje : 

  Dlouhodobé záměry rozvoje vychází z filozofie podpory zdraví, jejich pojetí je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

   

  Pečlivou analýzou ŠVP MŠPZ jsme dospěli  k závěru, že naše dlouhodobé záměry jsou stále aktuální a při věčně měnícím se  složení dětí a rodičů v mateřské škole stále trvající.

   

  • Vytvářet v MŠ prostředí pohody, bezpečí, jistoty a lásky prostřednictvím spolupráce, součinnosti, empatie a  komunikace dítě – dítě, dítě – dospělý,

  dospělý – dítě, dospělý – dospělý a pečlivě dbát na dodržování společně vytvořených  pravidel soužití v MŠ

   

  • Rozvíjet partnerské vztahy s rodiči na základě vzájemné důvěry, tolerance, respektu, otevřenosti, informovanosti. Aktivně je  zapojit do tvorby ŠVP

        i TVP a při plánování  využívat jejich profesních znalostí.

   

             

  • Vést děti ke zdravému životnímu stylu, k vědomí osobní odpovědnosti za vlastní zdraví i za stav svého nejbližšího okolí s aktivním zapojením do ochrany životního prostředí

   

  •  Zlepšovat tělesnou zdatnost a  rozvíjet pohybové schopností dětí nejen v MŠ ale i  ve volném čase za aktivní spoluúčasti rodičů

   

  Preferovanými činnostmi, které dítěti nabízíme jsou :

  • dostatek spontánního pohybu, lokomoční činnosti, manipulační, smyslové a psychomotorické hry, hudební a hudebně pohybové hry, jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti.
  • poslech čtení a vyprávění, přednes, recitace a práce s knihou a encyklopedií, společné diskuse, rozhovory, besedy, hry se slovy, hádanky, artikulační, řečové, sluchové, rytmické hry.
  • přímé pozorování přírody, kulturních i technických objevů a jevů, konkrétní operace s materiálem, námětové hry
  • hry podporující kognitivní, výtvarná, konstruktivní, taneční, dramatické aktivity, přirozené a modelové situace
  • verbální a neverbální komunikace, sociální a interaktivní hry, společenské hry s pravidly, kooperativní činnosti.
  • návštěvy kulturních a společenských míst a akcí, výlety, exkurse, pozorování stavu životního prostředí a vlivu na život, ekohry , ochrana vlastního zdraví a zdraví v okolí, pěstitelské  činnosti, péče o školní prostředí.

   

  Důraz klademe na denní zhodnocení použitých metod směřujících k naplňování vzdělávacích záměrů.

  Třídní vzdělávací programy jsou k dispozici  v jednotlivých třídách, tematické části jsou uvedeny v Příloze

   

  NADSTANDARDNÍ AKTIVITY

  MŠ nabízí tyto nadstandardní aktivity :

  • Pravidelné cvičení rodičů a dětí ve velké tělocvičně  ZŠ Komenská
  • Turistické vycházky rodičů a dětí do blízkého okolí našeho města
  • Pravidelný každoroční předplavecký výcvik dětí
  • Pravidelné turistické vycházky dětí 
  • Škola v přírodě – organizuje MŠ Pohořská

                            

  (ŠVP v plné verzi - viz. nástěnka MŠ)