Platby v MŠ – školné, stravné

Školné i stravné se platí na daný měsíc.

Školné

Výše školného

- předškoláci                                         0,- Kč

- ostatní, děti s OŠD                            360,- Kč

- nepřítomnost dítěte celý měsíc           180,- Kč

V případě celoměsíční nepřítomnosti dítěte bude účtována ½ částky školného (180,- kč).

V případě pobírání hmotné nouze je možno žádat o osvobození od placení školného. Rodič předloží měsíčně žádost s fotokopií o vyrozumění o pobírání hmotné nouze.

Stravování

Stravování v MŠ se řídí Vyhl. 107/2005 Sb. O Školním stravování a výživovými normami.

Výše stravného je určena dle kalkulačního listu a finančním normativem na nákup potravin dle Vyhl. 107/2005 Sb., příloha č.2. Dítě v MŠ má právo denně odebrat ranní svačinku, oběd, odpolední svačinku. Denní sazba za stravné je uvedena v informacích školní jídelny.

Odhlašování a přihlašování ke stravování

Zákonní zástupci jsou povinni odhlašovat děti ze stravování v době jeho nepřítomnosti v MŠ. Odhlášení se uskutečňuje den předem ve třídě u učitelky nebo telefonicky u vedoucí ŠJ, či na budovách MŠ, nejpozději do 7.00 hod. daného dne. Po této době nebude brán na odhlášky zřetel. První den nepřítomnosti v případě, že strava nebyla odhlášena, je možno stravu odebrat v době od 11.15 - 11.20 hod. do jídlonosičů. 

MŠ Pohořská - v prostorách ŠJ (rampa); nebo na dané budově MŠ, kterou dítě navštěvuje (Vyhl. 107/2005 Sb. §4 odst.9). 

V případě nástupu dítěte do MŠ (po nemoci, příp. dl.nepřítomnosti) je povinností zák.zástupce - rodiče, dítě nahlásit ke stravování den předem.

Sestavování jídelního lístku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných druhů potravin. Jídelní lístek je vyvěšen na každý týden u vchodu dané třídy, příp. na web stránkách MŠ.

 

Cena stravování

3-6 let = ranní sv. – 8,- kč; oběd – 17,- kč; odpol.sv. – 7,- kč; den/32,- kč; měs./704,- kč.

7 let =  ranní sv. – 9,- kč; oběd – 18,- kč; odpol.sv. – 7,- kč; den/34,- kč; měs./748,- kč.

5. Možnosti plateb

– hotově, inkasním příkazem, trvalým příkazem, poštovní poukázkou

Platby   inkasním  nebo  trvalým  příkazem  je   třeba  dohodnout  v účtárně   MŠ.

Platby v hotovosti probíhají každý měsíc:

2 dny na MŠ Pohořská

1 den na MŠ Loučky,

a  to vždy kolem 10. v měsíci. Platby pro MŠ Kamenka přijímají p.uč.

 

Případná nutná změna bude oznámena.

Po dnech výběru v hotovosti budou vystaveny poštovní poukázky k okamžité úhradě.

Jestliže platby nebudou provedeny do konce měsíce, může být dítěti ukončena docházka do MŠ od prvního dne následujícího měsíce.

 

                                                        Š.Karasová, účetní mateřské školy